Tehnobuss iesaistās jaunā projektā "BetterCareer"

Tehnobuss iesaistās jaunā projektā BetterCareer

Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

 

No 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim nodibinājums “Smart Minds” kopā ar 2 partneriem no Igaunijas un Latvijas īsteno Erasmus+ programmas KA2 Maza mēroga partnerības skolu izglītībā projektu “Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” (angļu val.- “Better career guidance in Mechanical Engineering and Metalworking Industries (BetterCareer)”) (Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031207).

 

Mašīnbūves un metālapstrādes nozare  ir nozīmīga Eiropas ekonomikas sastāvdaļa.  Viens no galvenajiem nozares attīstības priekšnosacījumiem ir kvalificētu speciālistu pieejamība. 2020. gada novembrī Latvijas un Igaunijas mašīnbūves un metālapstrādes asociāciju veiktā aptauja uzrādīja faktus, ka 40,7% 7.-9. klašu skolēnu vispārizglītojošajās skolās Latvijā un 34,5% skolēnu - Igaunijā nav izlēmuši, kur viņi turpinās mācības. Karjeras atbalsta materiāli ir veids, kā informēt jauno paaudzi un plašāku sabiedrību par mašīnbūves un metālapstrādes nozari un piesaistīt topošos speciālistus nozarei.

 

Projekta galvenie mērķi ir:

1) izstrādāt visaptverošus, mūsdienīgus un interesantus karjeras atbalsta materiālus par mašīnbūves un metālapstrādes nozari,  ar to saistīto izglītību un kvalifikācijām Latvijā un Igaunijā;

2) apmācīt karjeras atbalsta konsultantus, STEM skolotājus un citus pedagogus un speciālistus vispārējās izglītības iestādēs par karjeras perspektīvām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

 

Projekta galvenie rezultāti ir:

1) izveidots interesants karjeras atbalsta materiāls par mašīnbūves un metālapstrādes nozari igauņu, latviešu un angļu valodā;

 2) apmācīti vismaz 50 (vismaz 25 katrā valstī) karjeras atbalsta konsultanti un vispārējās izglītības speciālisti par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

 

Mērķa grupas:

1) karjeras atbalsta konsultanti, STEM skolotāji un citi pedagogi un speciālisti vispārējās izglītības iestādēs;

2) 7.-9. klašu skolēni vispārējās izglītības iestādes;

3) plašāka sabiedrība, tostarp arī cilvēki, kas dzīvo laukos un attālos reģionos.

 

Partneri:

1. Merkuur OÜ (Igaunija);

2. Tehnobuss Latvija (Latvija).

 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@smartminds.lv

 

Better career guidance in Mechanical Engineering and Metalworking Industries (BetterCareer)

 

From 1st November 2021 till 31st October 2022 the Foundation Smart minds together with 2 partners from Estonia and Latvia implements Erasmus+ programme KA2 Small-scale partnerships in school education Project “Better career guidance in Mechanical Engineering and Metalworking Industries (BetterCareer)” (Project No.2021-1-LV01-KA210-SCH-000031207).

 

Mechanical engineering and metalworking industry play a crucial role of European economy. One of the main challenges of the industry is lack of skilled specialists. Survey, which was made on November 2020 by Latvian and Estonian mechanical engineering and metalworking associations, shows that 40.7% 7-9 grade pupils in general education in Latvia and  34.5% pupils - in Estonia still haven’t decided where they will continue their studies. Therefore, it is important to inform the young generation and wider society about the mechanical engineering and metalworking industry to and to attract future specialists to the mechanical engineering and metalworking industry.

 

Project’s main aims are:

1) To provide comprehensive, modern and interesting career guidance materials about mechanical engineering and metalworking industry, related education and qualifications in Latvia and Estonia;

2) To train career guidance consultants, STEM teachers and other educators and specialists in general education institutions about career prospects in mechanical engineering and metalworking industry.

 

Project’s main results are:

1) Established interesting career guidance materials about mechanical engineering and metalworking industry in Estonian, Latvian and English;

 2) Trained at least 50 (at least 25 per national country) career guidance consultants and specialists of general education about career possibilities in mechanical engineering and metalworking industry.

 

Target groups:

1) Career guidance consultants, STEM teachers and other educators and specialists in general education institutions;

2) 7-9 grade pupils in general education institutions;  

3) Wider society, as well as people living in rural and remote areas.

 

Partners:

  1. Merkuur OÜ (Estonia)  - https://www.merkuur.eu;
  2. Tehnobuss Latvija (Latvia) - https://www.tehnobuss.lv.

 

 

For further information, please contact us by e-mail: info@smartminds.lv


Atgriezties uz sarakstu